Thông tư, quyết định của BTC

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010

14:01:3820/01/2017
Download
Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010. Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC.
 
 

BỘ TÀI CHÍNH

————

Số: 15833/BTC-VP
V/v đính chính công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 12 tháng11  năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 12/11/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 15364/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Do sơ xuất trong khâu đánh máy nên có sai sót tại điểm 5 của công văn, Bộ Tài chính xin đính chính như sau:

Đã đánh máy là:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in hoá đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2010 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in)...”

Nay sửa thành:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in hoá đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in)...”

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89