Thông tư, quyết định của BTC

Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011

17:19:3216/02/2017
Download

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn, ý kiến phản ánh của một số tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện thuế Môn bài năm 2012.

a một số tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện thuế Môn bài năm 2012.

Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo như sau:
Chính sách về thuế Môn bài hiện hành thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC; Tại công văn số 3701/TCT-CS ngày 23/9/2010 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn:

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89