Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống danh mục tài khoản TT200

Hệ thống danh mục tài khoản TT200

Hệ thống danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của BTC
Hệ thống danh mục tài khoản TT133

Hệ thống danh mục tài khoản TT133

Hệ thống danh mục tài khoản kế toán theo thông tư TT133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC
Kế toán tài sản bằng tiền: 111,112

Kế toán tài sản bằng tiền: 111,112

Kế toán tài sản bằng tiền: 1. Khái niệm và nguyên tắc sử dụng: Tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển Các nguyên tắc, quy định và chế độ kế toán: + Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: sử dụng một...
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89