Thông tư, quyết định của BTC

Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011

17:25:0016/02/2017
Download

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg vè việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhắm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

Số hiệu: 21/2011/QĐ-TTg                        Loại văn bản: Quyết định          
Người ký:  Nguyễn Tấn Dũng                  Ngày ban hành: 2011-04-06

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/QĐ-TTg


Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89