Thông tư, quyết định của BTC

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC - ngày 20 tháng 3 năm 2006

13:45:3720/01/2017
BỘ TÀI CHÍNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:15/2006/QĐ-BTC ---------------------
  Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


- Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 phần:
Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ hai   - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ ba    - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ tư     - Chế độ sổ kế toán.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89