Thông tư, quyết định của BTC

Quyết định số 2606/TCT-CS ngày 29 tháng 7 năm 2011

17:20:1416/02/2017
Download

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Cục thuế các công việc cần thực hiện cũng như đã giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh của các Cục thuế, các doanh nghiệp.

BỘ TÀI CHÍNH                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  2606/TCT-CS                                   Hà Nội, 29   tháng 7  năm  2011         
                    
V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn. 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Cục thuế các công việc cần thực hiện cũng như đã giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh của các Cục thuế, các doanh nghiệp.
     Căn cứ báo cáo của các Cục thuế, tính đến hết ngày 30/4/2011, trên địa bàn cả nước đã có 145.693 doanh nghiệp đã tự in, đặt in hoá đơn, tuy nhiên vẫn còn 188.421 doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Từ nay đến cuối năm 2011, một trong những nhiệm vụ trong tâm của ngành Thuế là triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ và thống nhất thúc đẩy các doanh nghiệp nêu trên đặt in hoặc tự in hóa đơn để có hóa đơn sử dụng từ ngày 01/01/2012.
Việc chuyển hết các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ cơ chế mua hóa đơn của cơ quan thuế sang cơ chế tự chủ đặt in, tự in hóa đơn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp trong công tác tự chịu trách nhiệm về  quản lý hóa đơn của doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế dùng vào việc bán hóa đơn, ấn chỉ cho các doanh nghiệp. Cơ quan Thuế các cấp cần tập trung các giải pháp phấn đấu hết tháng 10/2011, về cơ bản tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc đã có phương án sử dụng hoá đơn tự in.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89