Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/ 2014, BTC ban hành Thông  tư  số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày...
Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012

Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012

Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 nêu rõ : Chính phủ thống nhất về nguyên tắc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II năm 2011 cho các...
Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012

Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012

Thông tư 123/2012/TT-BTC thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính.
Công văn số 16573/BTC-TCT ngày 6/12/2010

Công văn số 16573/BTC-TCT ngày 6/12/2010

Thông tư số 16573/BTC-TCT ngày 6/12/2010 về điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn.    
Công văn của Bộ Tài chính số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC.
Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010. Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC.    
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89