Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2011

Ngày 10 tháng 02 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC về Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thông báo số 318/TB - HĐT ngày 30 tháng 11 năm 2011

Thông báo số 318/TB - HĐT ngày 30 tháng 11 năm 2011

Tổng cục Thuế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho những người dự thi đạt yêu cầu trong kỳ thi năm 2010; những người được bảo lưu một môn, miễn thi 1 môn
Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011

Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn, ý kiến phản ánh của một số tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện thuế Môn bài năm 2012.
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89