Thông tư, quyết định của BTC

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 ủa Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 ủa Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011

Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg vè việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhắm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012, hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mọt số điều của nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 của chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.
Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2012

Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2012

Thông tư số 25/2012/TT-BTC hướng dẫn tực hiện mức suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89