Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư số 13113/BTC-CST ngày 3 tháng 10 năm 2011

17:21:3516/02/2017
Download

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thuế nhập khẩu linh kiện ô tô tại cuộc họp ngày 24/8/2011 và Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 26/8/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại và tính thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô rời đồng bộ và không đồng bộ nhập khẩu nhập khẩu để sản xuất

BỘ TÀI CHÍNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Số: 13113/BTC-CST                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             
                                                           Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011
V/v Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô   


Kính gửi:  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
 
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thuế nhập khẩu linh kiện ô tô tại cuộc họp ngày 24/8/2011 và Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 26/8/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại và tính thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô rời đồng bộ và không đồng bộ nhập khẩu nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe ô tô như sau:
1. Bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ nhập khẩu nhập do các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nhập khẩu được phân loại, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện ô tô tại Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định trong từng giai đoạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Linh kiện phải do doanh  nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu.
b) Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện ô tô quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô (sau đây gọi là Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN).

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89