Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư số 16672/BTC-CST ngày 07 tháng 12 năm 2011

17:22:1416/02/2017
Download

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc trong việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Amon Clorua. Về việc này, sau khi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1691/BNN-TT ngày 16/06/2011)

BỘ TÀI CHÍNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16672/BTC-CST                              ----------------
                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

                          
V/v Thuế suất thuế GTGT đối với Amon clorua   


Kinh gửi:   

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

     Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc trong việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Amon Clorua. Về việc này, sau khi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1691/BNN-TT ngày 16/06/2011); Bộ Công thương (công văn số 5627/BCT-HC ngày 24/06/2011) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8063/BKHĐT-TCTT ngày 18/11/2011), Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT với Amon Clorua như sau:
Amon clorua, tên tiếng Anh là Ammonium Chloride và công thức hóa học là NH4CL, có hàm lượng đạm (N): 25% thuộc diện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng.
Các trường hợp đã kê khai khác mức thuế suất thuế GTGT hướng dẫn trên đây trước ngày ban hành công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.
Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89