Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư số 6151/TCHQ-TXNK ngày 8 tháng 12 năm 2011

17:21:0116/02/2017
Download

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính về việc trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. Để thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh

  BỘ TÀI CHÍNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      -------                                                           ---------------
Số: 6151/TCHQ-TXNK                    Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

V/v giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài   

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính về việc trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. Để thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài thì căn cứ quy định tại điểm 1.1 và tiết 1.2.5 điểm 1.2 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và hướng dẫn tại công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện cộng hoặc không cộng phí bản quyền phim vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Vụ CST, Vụ PC Bộ Tài chính (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường
 

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89