Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

07 April, 2021

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010. Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH

————

Số: 15833/BTC-VP
V/v đính chính công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 12 tháng11  năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 12/11/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 15364/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Do sơ xuất trong khâu đánh máy nên có sai sót tại điểm 5 của công văn, Bộ Tài chính xin đính chính như sau:

Đã đánh máy là:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in hoá đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2010 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in)…”

Nay sửa thành:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in hoá đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in)…”

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết.