Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

Tổng quan

PHẦN MỀM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỞ TÀI CHÍNH

Đáp ứng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách nhà nước

 • Nghị định số: 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.
 • Thông tư số: 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
 • Thông tư số: 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
 • Thông tư số: 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Phần mềm đáp ứng các yêu cầu chung đối với các chức năng cụ thể

 • Phần mềm cho phép nhập khẩu dữ liệu năm trước làm căn cứ lập dự toán năm kế hoạch
 • Phần mềm cho phép đơn vị lập dự toán online
 • Cho phép các đơn vị nộp và xem kết quả nộp ngay trên phần mềm
 • Dễ dàng quản lý tình hình dự toán của đơn vị: chưa nộp, chưa kiểm tra, đang thảo
  luận, đã hoàn thành
 • Giúp cơ quan tài chính nhận phương án phân bổ từ cấp trên
 • Giúp Sở tài chính thực hiện phân bổ dự toán xuống các đơn vị cấp dưới, dễ dàng quản
  lý nhiều phương án phân bổ

PHẦN MỀM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách nhà nước

 • Nghị định số: 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy chế lập, thẩm tra, quyết định
  kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.
 • Thông tư số: 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
 • Thông tư số: 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
 • Phần mềm đáp ứng các yêu cầu chung đối với các chức năng cụ thể

 • Giúp đơn vị thiết lập mẫu dự toán cho các đơn vị cấp dưới
 • Phần mềm cho phép nhập khẩu dữ liệu năm trước làm căn cứ lập dự toán năm kế
  hoạch
 • Phần mềm cho phép đơn vị lập dự toán online
 • Phần mềm hiển thị số liệu tổng hợp dự toán thu chi sau khi lập dự toán
 • Cho phép các đơn vị nộp và xem kết quả nộp ngay trên phần mềm
 • Dễ dàng quản lý tình hình dự toán của đơn vị: chưa nộp, chưa kiểm tra, đang thảo
  luận, đã hoàn thành
 • Giúp Phòng tài chính thực hiện phân bổ dự toán xuống các đơn vị cấp dưới, dễ dàng
  quản lý nhiều phương án phân bổ
 • Giúp cơ quan tài chính theo dõi tình hình thực hiện dự toán của đơn vị mình và các
  đơn vị cấp dưới
 • PHẦN MỀM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

  Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách nhà nước

 • Nghị định số: 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.
 • Thông tư số: 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
 • Phần mềm đáp ứng các yêu cầu chung đối với các chức năng cụ thể

 • Phần mềm cho phép nhập khẩu dữ liệu năm trước để làm căn cứ lập dự toán năm kế hoạch
 • Phần mềm cho phép đơn vị chủ quản lập dự toán online
 • Phần mềm hiển thị số liệu tổng hợp dự toán thu chi sau khi lập dự toán
 • Cho phép các đơn vị nộp và xem kết quả nộp ngay trên phần mềm
 • Dễ dàng quản lý tình hình dự toán của đơn vị: chưa nộp, chưa kiểm tra, đang thảo
  luận, đã hoàn thành
 • Giúp đơn vị chủ quản nhận phương án phân bổ từ cấp trên
 • Giúp đơn vị chủ quản theo dõi tình hình thực hiện dự toán của đơn vị mình và các đơn
  vị cấp dưới
 • PHẦN MỀM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách nhà nước

 • Nghị định số: 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.
 • Thông tư số: 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng
  dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
 • Thông tư số: 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
 • Phần mềm đáp ứng các yêu cầu chung đối với các chức năng cụ thể
 • Phần mềm cho phép nhập khẩu dữ liệu năm trước để làm căn cứ lập dự toán năm kế
  hoạch
 • Giúp đơn vị lập dự toán theo nhu cầu để nộp online lên cấp trên
 • Phần mềm hiển thị số liệu tổng hợp dự toán thu chi sau khi lập dự toán
 • Gửi dự toán online cho cấp trên
 • Giúp đơn vị trực thuộc theo dõi tình hình thực hiện dự toán của đơn vị mình
 • Giúp đơn vị trực thuộc theo dõi tình hình thực hiện dự toán theo lĩnh vực.
 • Demo

  Quý khách hàng Download tại: BÁO GIÁ QLNS_ASIA_