Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

07 April, 2021

Công văn số 16573/BTC-TCT ngày 6/12/2010

Thông tư số 16573/BTC-TCT ngày 6/12/2010 về điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn.

  BỘ TÀI CHÍNH
___________

Số: 16573/BTC-TCT
V/v điều kiện của tổ chức
nhận in hoá đơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 6 tháng 10 năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT, trong đó tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư này hướng dẫn điều kiện nhận in của cơ sở in như sau: “Khi nhận in giấy tờ có giá, hóa đơn theo quy định của pháp luật phải có bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước quản lý loại giấy tờ đó và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan”. Về nội dung này, sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (tại công văn số 4054/BTTT-CXB ngày 03/12/2010), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với in hóa đơn thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, theo đó điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thông báo đến từng doanh nghiệp trên địa bàn./.