Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

07 April, 2021

Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012

Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 nêu rõ : Chính phủ thống nhất về nguyên tắc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II năm 2011 cho các đối tượng đang thuộc diện gia hạn thời hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ – TTg và Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

CHÍNH PHỦ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——-                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/NQ-CP                 Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2011

Ngày 04 tháng 01 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2011, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về các báo cáo: Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ; công tác cải cách hành chính năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012; công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2011; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2011 và chương trình công tác năm 2012; tình hình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2011; tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh quý IV và năm 2011, tình hình triển khai các dự án luật, pháp lệnh quý I năm 2012 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Năm 2011, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thuận lợi cơ bản là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Chính phủ nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, thành tựu của nhiệm kỳ trước và thành tựu 25 năm đổi mới… Tuy nhiên, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, nợ công, giá cả, biến động chính trị một số nước và khu vực đã tác động đến kinh tế – xã hội nước ta; sự yếu kém của nền kinh tế, lạm phát, thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi; âm mưu chống phá, xâm phạm an ninh, chủ quyền quốc gia trở thành thách thức lớn.