Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

13 June, 2023

Phân biệt hệ thống quản lý rủi ro và quản lý rủi ro truyền thống

Hầu hết mọi doanh nghiệp đều thiếu một hệ thống quản trị rủi ro và phần lớn các doanh nghiệp vẫn tuân theo phương pháp truyền thống. Phương pháp này có hiệu quả không? Làm thế nào để chúng ta quản lý và giảm thiểu rủi ro tốt hơn: thông qua hệ thống quản lý rủi ro (ERM) hoặc thông qua quản lý rủi ro truyền thống (TRM)?

Hãy cùng AsiaSoft thảo luận về ERM so với TRM có gì khác biệt. Cùng tìm hiểu ngay thôi nào!

Phân biệt hệ thống quản lý rủi ro và quản lý rủi ro truyền thống

1. Hệ thống quản lý rủi ro (ERM) với quản lý rủi ro truyền thống (TRM)

ERM là một cách tiếp cận toàn diện để quản trị rủi ro của một tổ chức. Nó tính đến tất cả các khía cạnh kinh doanh của một tổ chức, bao gồm các mục tiêu chiến lược, môi trường hoạt động và chấp nhận rủi ro. ERM cung cấp một khuôn khổ để xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong toàn doanh nghiệp.

TRM là một cách tiếp cận riêng biệt, tập trung vào các rủi ro cụ thể một cách riêng biệt. Nó không tính đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các rủi ro và tác động của rủi ro này đối với rủi ro khác. Do đó, TRM có thể khiến các tổ chức phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ.

ERM là một cách tiếp cận hiệu quả hơn để quản trị rủi ro vì nó:

  • Xác định tất cả các loại rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.
  • Đánh giá tác động tiềm ẩn của những rủi ro đó đối với việc đạt được các mục tiêu đó.
  • Ưu tiên rủi ro dựa trên tác động tiềm ẩn của chúng.
  • Phát triển các kế hoạch để giảm thiểu hoặc chuyển giao các rủi ro đã xác định.
  • Theo dõi và báo cáo về tình trạng của các rủi ro được xác định theo thời gian.

TRM không thực hiện được tất cả những điều này, khiến các tổ chức có nguy cơ không đạt được mục tiêu cao hơn.

2. 8 cách hệ thống quản lý rủi ro tốt hơn quản lý rủi ro truyền thống

ERM là một cách tiếp cận toàn diện để quản trị rủi ro trong toàn tổ chức. Không giống như TRM tập trung vào các rủi ro riêng lẻ trong các silo, ERM có một cái nhìn tổng thể về rủi ro và xem xét các loại rủi ro khác nhau có thể tương tác với nhau như thế nào. Điều này cho phép các tổ chức xác định và quản lý cả rủi ro và mối quan hệ giữa chúng.

Có rất nhiều lợi ích khi triển khai khung ERM. Điều quan trọng nhất là nó có thể giúp các tổ chức tránh được các thảm họa tiềm ẩn bằng cách xác định và giải quyết các rủi ro trước khi chúng thành hiện thực. Ngoài ra, ERM có thể cải thiện việc ra quyết định bằng cách cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về hồ sơ rủi ro của một tổ chức. Nó cũng có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất bằng cách đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ cho các khu vực có rủi ro lớn nhất. Cuối cùng, ERM có thể xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng cách chứng minh rằng một tổ chức đang chủ động quản lý rủi ro của mình.

Các tính năng của ERM bao gồm:

2.1. Hệ thống quản lý rủi ro dựa trên chiến lược của tổ chức

Phân biệt hệ thống quản lý rủi ro và quản lý rủi ro truyền thốngERM không tập trung vào một rủi ro duy nhất như quản lý rủi ro truyền thống. Nó luôn giữ mục tiêu tương lai của tổ chức trước khi hành động hoặc giảm thiểu rủi ro.

Các tổ chức có thái độ e ngại rủi ro hơn sẽ chú trọng hơn vào quản lý rủi ro, trong khi những tổ chức có thái độ kinh doanh hơn sẽ tập trung vào tăng trưởng và cơ hội. Mục tiêu của ERM là xác định những rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của tổ chức, sau đó thực hiện các bước để giảm thiểu hoặc giảm thiểu những rủi ro đó. 

2.2. ERM không tập trung vào giảm thiểu rủi ro cụ thể

Các tổ chức phải đối mặt với nhiều loại rủi ro, bao gồm tài chính, hoạt động, chiến lược và uy tín. Một chương trình hệ thống quản lý rủi ro (ERM) hiệu quả giúp các tổ chức xác định, đánh giá và quản lý những rủi ro này. Các phương pháp TRM tập trung vào các rủi ro riêng lẻ và các chức năng quản trị rủi ro riêng lẻ. Điều này có thể dẫn đến một cái nhìn rời rạc về rủi ro trong toàn tổ chức. Ngược lại, ERM có một cái nhìn toàn diện về rủi ro và xem xét các loại rủi ro khác nhau tác động đến toàn bộ tổ chức như thế nào.

Giải pháp ERM giúp tổ chức: –

  • Hiểu mối quan hệ giữa các loại rủi ro khác nhau.
  • Xác định các sự kiện rủi ro tiềm ẩn có thể có tác động tiêu cực đến tổ chức
  •  Đánh giá khả năng xảy ra và tác động tiềm ẩn của những sự kiện này.
  •  Phát triển các chiến lược để giảm thiểu hoặc chuyển giao những rủi ro này.
  •  Theo dõi và xem xét hiệu quả của chương trình ERM của họ theo thời gian

Một chương trình ERM hiệu quả có thể giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực và quản lý rủi ro theo cách hỗ trợ đạt được các mục tiêu chiến lược của họ

2.3. ERM tập trung vào sự tương tác giữa tất cả các khía cạnh của một tổ chức.

Phân biệt hệ thống quản lý rủi ro và quản lý rủi ro truyền thống

ERM tập trung vào sự tương tác giữa tất cả các khía cạnh của một tổ chức, xem xét cách chúng ảnh hưởng lẫn nhau và cách chúng có thể được quản lý cùng nhau để tạo ra giá trị. 

Theo cách này, ERM rộng hơn nhiều so với chức năng TRM. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh rủi ro của một tổ chức chiến lược, tài chính và hoạt động và tập hợp chúng lại thành một cách tiếp cận tích hợp.

Định nghĩa của IIA về hệ thống quản lý rủi ro nói rằng đó là “một quá trình, được thực hiện bởi hội đồng quản trị, ban quản lý và các nhân viên khác của một thực thể, được áp dụng trong việc thiết lập chiến lược và trên toàn doanh nghiệp, được thiết kế để xác định các sự kiện tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến thực thể và quản lý rủi ro nằm trong khẩu vị rủi ro của nó để cung cấp sự đảm bảo hợp lý về việc đạt được các mục tiêu của đơn vị.”

2.4. ERM là một nguyên tắc chủ động hướng tới tương lai 

Các rủi ro có thể được quản lý trước khi chúng xảy ra với giải pháp quản lý rủi ro doanh nghiệp. Trong ERM, các biện pháp chủ động được thực hiện bằng cách dự đoán kết quả trước khi một sự kiện xảy ra. Tuy nhiên, quản lý rủi ro truyền thống là phản ứng, nghĩa là nó chỉ phản ứng sau khi một sự kiện xảy ra. 

ERM là một cách tiếp cận toàn diện để quản lý, xem xét tất cả các loại rủi ro cả bên trong và bên ngoài có khả năng ảnh hưởng đến một tổ chức. Nó không chỉ đơn giản là xác định và ứng phó với rủi ro; thay vào đó, nó chủ động tìm cách giảm thiểu chúng. Ngoài ra, ERM có một cái nhìn dài hạn về rủi ro, nhìn xa hơn trong tương lai trước mắt và lập kế hoạch cho những rủi ro có thể phát triển theo thời gian như thế nào. Cuối cùng, ERM dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn bằng cách giúp các tổ chức xác định và đánh giá rủi ro, phát triển các chiến lược để giảm thiểu chúng và theo dõi tiến trình của chúng theo thời gian. Khi được thực hiện một cách chính xác, ERM có thể giúp các tổ chức tránh được những thảm họa tiềm ẩn và nhận ra những cơ hội quan trọng.

2.5. ERM tập trung vào tính liên tục của hoạt động kinh doanh, không chỉ là ổn định tài chính

ERM luôn tập trung vào việc xử lý rủi ro và duy trì môi trường kinh doanh bền vững. ERM khác với quản lý rủi ro truyền thống. TRM chủ yếu giải quyết các rủi ro tài chính và các vấn đề khác có thể khiến công ty phá sản. Quản trị rủi ro doanh nghiệp luôn có tầm nhìn bao quát của tổ chức cũng như toàn cầu. Mục tiêu của ERM là đảm bảo rằng một tổ chức sẽ tồn tại qua bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. ERM luôn cố gắng xác định tất cả các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến tổ chức và sau đó lập kế hoạch để đối phó với những rủi ro đó. Do đó, một quyết định sáng suốt hơn có thể được đưa ra bởi tất cả các thành viên hội đồng quản trị.

2.6. ERM có xu hướng chấp nhận rủi ro hơn là ngại rủi ro.

Rủi ro thường được coi là một điều tiêu cực và quản lý rủi ro truyền thống xử lý nó theo cách đó. Tuy nhiên, thực tế là không có doanh nghiệp nào có thể thành công mà không chấp nhận rủi ro. Cơ hội và rủi ro luôn song hành với nhau và ERM xác định rủi ro nào đáng chấp nhận và rủi ro nào nên tránh.

Các chương trình ERM hỗ trợ các chủ doanh nghiệp và ban giám đốc đưa ra các quyết định sáng suốt và sáng suốt. Bên cạnh việc hợp tác chặt chẽ với các nhóm quản lý, họ cũng xác định rủi ro nào là quá lớn và rủi ro nào có thể mang lại lợi ích đáng kể. Theo kết quả của TRM, rủi ro chỉ được coi là thứ có thể khiến doanh nghiệp thua lỗ hơn là cơ hội phát triển.

2.7. ERM năng động hơn so với quản trị rủi ro truyền thống 

Phân biệt hệ thống quản lý rủi ro và quản lý rủi ro truyền thống

Vì quản trị rủi ro truyền thống khá phổ biến trong kinh doanh nên nó đã trở nên rất chuẩn hóa. Do tính chất năng động của ERM, việc điều chỉnh theo từng trường hợp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mỗi doanh nghiệp là duy nhất, và mỗi doanh nghiệp được điều hành khác nhau. Trong khi một số chủ doanh nghiệp thận trọng hơn, những người khác lại tự phát hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Chắc chắn có sự tập trung nhiều hơn vào phần sau trong một chương trình ERM.

Lựa chọn giữa TRM và ERM không có câu trả lời đúng hay sai. Hai phương pháp phục vụ các mục đích khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng ERM được ưa chuộng hơn vì tính linh hoạt, khả năng thích ứng và tính năng động của nó.

2.8. ERM xem xét các rủi ro và cách chúng liên quan với nhau.

Theo truyền thống, rủi ro được quản lý trên cơ sở cá nhân trong môi trường im lặng. Không có nhiều thông tin liên lạc giữa các trưởng bộ phận trong một tổ chức vì mỗi bộ phận chỉ xem xét rủi ro trong khu vực của mình. Sử dụng phương pháp này có thể tạo ra những rủi ro mới trong các bộ phận khác, như chúng ta đã thảo luận ở trên. Quản lý rủi ro từng cái một cũng có thể dẫn đến những vấn đề đau đầu khác trong quá trình thực hiện, vì nó không tiết lộ được tác động tích lũy của rủi ro và cách chúng tương tác. Nếu không kết nối các điểm, các công ty có thể tự đặt mình vào rủi ro lớn hơn nhiều hoặc bỏ lỡ các cơ hội để đạt được mục tiêu của mình.

Bất kể loại chức năng quản lý rủi ro nào, ERM liên kết tất cả chúng lại với nhau và phân tích chúng để xác định các kết nối, xu hướng và mức độ tập trung. Do đó, quản lý cấp cao có thể ưu tiên các rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sứ mệnh cốt lõi và chiến lược kinh doanh của họ.

Phần kết luận

ERM có một cái nhìn bao quát về rủi ro và bao gồm cả rủi ro chiến lược và hoạt động. Nó xem xét các rủi ro trên toàn bộ doanh nghiệp, thay vì chỉ các đơn vị kinh doanh riêng lẻ. Và nó tính đến cả các yếu tố bên ngoài và bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của tổ chức. Trong khi quản lý rủi ro truyền thống tập trung vào việc tránh thua lỗ, ERM cũng tìm cách tạo ra giá trị. Điều này có nghĩa là các chương trình ERM không chỉ nhằm giảm thiểu tổn thất; chúng còn liên quan đến việc xác định và tận dụng các cơ hội. Nói cách khác, ERM đề cập đến việc chấp nhận rủi ro có tính toán để giúp tổ chức phát triển và thành công.

 

Tin Tức Khác

01 March, 2024

Lộ trình sản phẩm là gì? 5 bước tạo lộ trình sản phẩm 

Với tư cách là Người quản lý sản phẩm,…

28 February, 2024

Hệ thống quản lý tài liệu (DMS) là gì?

Các tổ chức ngày nay tạo ra một lượng…

27 February, 2024

CMS là gì? 4 loại hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện nay

CMS, hay Hệ thống Quản lý Nội dung, là…

23 February, 2024

6 mẹo quản lý dự án đối với người kinh doanh tự do

Khi bắt đầu tự kinh doanh, có lẽ bạn…

21 February, 2024

5 mô hình kinh doanh trực tuyến B2C phổ biến hiện nay

Khi bắt đầu kinh doanh , bạn có thể…

20 February, 2024

Sự khác biệt giữa thương mại điện tử B2B và B2C

Trong thế giới kinh doanh, có hai thị trường…

19 February, 2024

Hướng dẫn cách tạo quy trình bán hàng B2B hiệu quả nhất

Trong bối cảnh nền kinh doanh ngày nay, nơi…

30 January, 2024

Tìm hiểu tất tần tật thông tin về quản lý chuỗi cung ứng (SCM) 

Ở cấp độ cơ bản, quản lý chuỗi cung…

26 January, 2024

Nhân viên bán hàng làm gì? 5 kỹ năng cần thiết cho một nhân viên bán hàng

Làm nhân viên bán hàng có thể là một…