Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

29 June, 2023

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

Định nghĩa: Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu hoặc MRP là một tập hợp con của Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho. Nó xác định số lượng chính xác của các mặt hàng nhu cầu cần thiết cho sản xuất được chỉ định trong lịch trình sản xuất tổng thể (MPS).

Về cơ bản, nó chuyển đổi các yêu cầu thô của MPS thành các yêu cầu vật liệu ròng theo thời gian.

Lưu ý: Nó bao gồm tất cả các mặt hàng tồn kho ngoại trừ thành phẩm hoặc mặt hàng cuối cùng.

Các công ty có thể tiến hành MRP cả thủ công và điện tử trên phần mềm. Tuy nhiên, trong thực tế, các nhà sản xuất thích phần mềm lập kế hoạch yêu cầu hơn.

Ngoài ra, nó giúp đạt được các vật liệu có sẵn vào đúng thời điểm và chi phí tối ưu. Để đạt được mục tiêu này, các nhà quản lý cần cân bằng Cung và Cầu.

Bên cạnh đó, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp: 

Như vậy, nói một cách đơn giản, chúng ta có thể hiểu lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu là kỹ thuật quản lý nguyên vật liệu dựa trên máy tính. Ngoài ra, nó mô tả một bức tranh rõ ràng về các nghiệp vụ như: Đơn đặt hàng – phát hành, lên lịch lại và hủy bỏ.

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu cung cấp giải pháp cho:

 • Những mục nào được yêu cầu?
 • Chúng được yêu cầu với số lượng bao nhiêu?
 • Khi nào chúng được yêu cầu?

1. Mục tiêu và các thành phần cần có khi lập kế hoach yêu cầu nguyên vật liệu

1.1. Mục tiêu 

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

Các nhà sản xuất tiến hành lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu với các mục tiêu sau:

 • Tính sẵn có của vật liệu: Thông qua MRP, người quản lý đảm bảo tính sẵn có của vật liệu/các hạng mục lắp ráp phụ.
 • Thời gian và giao hàng: Nó giúp xác định thời gian cần thiết để lấy và giao tài liệu.
 • Hàng tồn kho thấp: Nó nhằm mục đích duy trì mức hàng tồn kho tối thiểu.
 • Lập kế hoạch: Mục tiêu chính của MRP là lập kế hoạch cho các hoạt động liên quan đến sản xuất của đơn vị. Và giúp tối ưu hóa lịch trình giao hàng để cung cấp đúng số lượng hàng tồn kho khi cần thiết.
 • Ưu tiên: Nó giúp ưu tiên hàng đợi vật liệu để sắp xếp vật liệu theo yêu cầu.

1.2. Các thành phần

Sau đây là các thành phần của hệ thống lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu:

 • Lịch sản xuất tổng thể (MPS)
 • Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)
 • Mục tập tin chính
 • Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM)
 • Hàng tồn kho trên kệ

Các thông tin sau phải có sẵn trước khi bắt đầu quy trình MRP:

 • Sự cố về thành phần của sản phẩm cuối cùng.
 • Thời gian dẫn dự kiến ​​của vật liệu ở các quy trình khác nhau.
 • Lịch trình nhu cầu và giao hàng của các sản phẩm cuối cùng.
 • Thông tin về số lượng hàng hiện có trong tay.

2. Quá trình lập kế hoach yêu cầu nguyên vật liệu

Bây giờ, hãy tìm hiểu quy trình từng bước tổng quát để tiến hành MRP.

2.1. Bước 1: Ước tính yêu số lượng nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

Quá trình bắt đầu với việc xác định số lượng nguyên vật liệu cần thiết để đáp ứng nhu cầu. Sau đó, phân rã sản phẩm cuối cùng thành nhiều mặt hàng riêng lẻ.

Ngoài ra, có được danh sách các tài liệu cần thiết từ hóa đơn nguyên vật liệu (BOM). Và chuyển đổi các yêu cầu gộp được chỉ định trong lịch sản xuất tổng thể (MPS) thành các yêu cầu ròng.

2.2. Bước 2: Đánh giá hàng tồn kho hiện có so với nhu cầu

Sau khi đánh giá kiểm tra sóo lượng hàng tồn kho hiện có so với nhu cầu nhận được. Với mục đích này, bạn có thể sử dụng công thức sau:Tổng số đơn vị cần thiết – Hàng có sẵn

Sau đó, phân bổ nguyên vật liệu cần thiết cho các mặt hàng theo yêu cầu.

2.3. Bước 3: Lập kế hoạch sản xuất

Bước tiếp theo là lập kế hoạch sản xuất để sản xuất đủ số lượng yêu cầu. Nó bao gồm việc phân bổ số lượng công nhân cần thiết để tiến hành sản xuất. Ngoài ra, nó xác định thời gian và ngày giao các sản phẩm được yêu cầu.

MRP liên quan đến lập lịch hai chiều, tức là: Lập lịch tiến hoặc lùi.

 • Lập kế hoạch ngược: Nó bắt đầu bằng việc xác định ngày lên kệ của sản phẩm. Và việc lập lịch trình diễn ra theo hướng ngược lại.
 • Lập kế hoạch chuyển tiếp: Trong đó, lập kế hoạch dựa trên ngày bắt đầu của quy trình sản xuất.

2.4. Bước 4: Theo dõi và đánh giá

Bước cuối cùng là theo dõi toàn bộ quá trình. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết khi cần thiết.

3. Đầu vào và đầu ra của lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

3.1. Đầu vào

MRP lấy dữ liệu từ các nguồn được đưa ra dưới đây. Những nguồn này được gọi là Đầu vào cho MRP. Tuy nhiên, các đầu vào đều giống nhau cho dù chúng tôi tiến hành MRP thủ công hay điện tử.

 • Lịch sản xuất tổng thể (MPS)
 • Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM)
 • Tình trạng hàng tồn kho
 • Dữ liệu thời gian chờ
 • Quy tắc định cỡ lô

Lưu ý: Trong trường hợp của phần mềm, các tệp chứa thông tin trên phải được tải lên dưới dạng đầu vào.

3.2. Đầu ra

Sau khi xử lý các đầu vào trên, MRP tạo ra các đầu ra sau:

 • Trình tự công việc
 • Thông báo mua sắm
 • Báo cáo hiệu suất: Về chi phí, sử dụng vật liệu, phân tích thời gian chờ đợi
 • Mức tồn kho và dự báo
 • Sai lệch so với Lịch trình ban đầu

4. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

MRP là một trong những kỹ thuật thiết yếu của quá trình quản lý sản xuất & vận hành. Vì nó liên quan đến sự sẵn có và giao hàng đúng thời hạn của các vật liệu phù hợp.

Bên cạnh đó, nó mang lại lợi ích cho các đơn vị sản xuất theo những cách sau:

 • Nó giúp giảm thiểu các chi phí liên quan.
 • Ước tính và theo dõi các yêu cầu vật liệu ròng trong các khoảng thời gian cụ thể.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định EOQ và kích thước lô.
 • Nó là một trong những yếu tố chính quyết định các yêu cầu năng lực trong tương lai.
 • Một người chơi tích cực trong Quản lý hàng tồn kho và vật liệu.
 • Giúp hoàn thành các cam kết giao hàng đã thực hiện trước đó.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về việc mua và thu mua nguyên vật liệu.

5. Thách thức 

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

Có những thách thức hoặc hạn chế nhất định mà nhà sản xuất phải đối mặt khi áp dụng MRP. 

Một số trong những hạn chế này được cung cấp dưới đây:

 • Độ chính xác của kết quả phụ thuộc nhiều vào độ tin cậy của đầu vào.
 • Nó đòi hỏi chuyên môn để vận hành phần mềm MRP.
 • Nó ít linh hoạt hơn trong tự nhiên. Vì nó không xem xét bất kỳ thay đổi công suất không chắc chắn nào.
 • Thông tin về Thời gian giao hàng được cung cấp thủ công, có thể không chính xác. Ngoài ra, phần mềm MRP giữ cho nó không đổi đối với tất cả các vật liệu.
 • Thời gian xử lý cao đáng kể vì nó xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.
 • Dựa trên giả định rằng các quy trình khác đang hoạt động như mong đợi.
 • Các hệ thống được liên kết với MRP có thể không phản hồi nhanh chóng.
 • Nó không bao gồm các yêu cầu về công suất, được quan tâm trong quá trình sản xuất.
 • Phần mềm này rất phức tạp và tốn kém.

Phần kết luận

Tóm lại, lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu là một hệ thống quản lý hàng tồn kho dựa trên phần mềm. Ngoài ra, nó là một kỹ thuật để đạt được sự hoàn hảo trong việc thu mua và vận chuyển nguyên vật liệu.

Các nhà sản xuất cung cấp đầu vào cho phần mềm MRP để tìm ra các yêu cầu ròng. Do đó, nó tạo ra các đầu ra như đơn đặt hàng công việc, mức tồn kho,….

 

Tin Tức Khác

23 July, 2024

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng cốt lõi cho sự thành công

Văn hóa doanh nghiệp là linh hồn và bản…

22 July, 2024

6 bước đánh giá hiệu suất trong quản lý nhân sự

Đánh giá hiệu suất là một quy trình quan…

17 July, 2024

OKR: Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp hiện đạ

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và…

16 July, 2024

Báo cáo kinh doanh: Giải pháp tối ưu cho quản lý và phát triển

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và…

15 July, 2024

Siêu Ưu Đãi Mừng Sinh Nhật ASIASOFT Hồ Chí Minh Lần Thứ 22

GIẢM TỪ 10% – 15% CHO TẤT CẢ CÁC…

12 July, 2024

SAP là gì? Cẩm nang sử dụng phần mềm SAP trong công việc

Trong kinh doanh hiện đại, tối ưu hóa quản…

11 July, 2024

ESG là gì? Hướng dẫn toàn diện về đầu tư ESG

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, các nhà…

10 July, 2024

Tầm Quan Trọng Của Quản Lý Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp

Quản lý sản xuất là một trong những yếu…

08 July, 2024

Chữ ký số là gì? Tất tần tật thông tin về chữ ký số

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, việc…