Hanoi: 1900 636 585

Ho Chi Minh City: 1900 63 66 89

Danang: 023 6222 9308

 • 23/07/2024

  Cách hạch toán thu nhập khác Tài khoản 711 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác Theo Thông tư 200 phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh […]

  view more

 • 23/07/2024

  Cách hạch toán chi phí khác – Tài khoản 811 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tu 200: DÙng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những […]

  view more

 • 23/07/2024

  Cách hạch toán chi phí thuế TNDN – Tài khoản 821 theo TT 200

  Hướng dẫn cách hạch toán chi phí thuế TNDN tạm tính hàng quý. Cách hạch toán thuê TNDN tạm nộp hàng quý, cách hạch toán tiền thuế TNDN nộp thừa – nộp thiếu khi quyết toán thuế cuối năm qua TK 821 theo Thông tư 200 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung […]

  view more

 • 23/07/2024

  Cách hạch toán tiền mặt – TK 111 Theo Thông tư 200

  CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 111 – TIỀN MẶT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí […]

  view more

 • 23/07/2024

  Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911 theo TT 200

  Cach hạch toán Tài khoản  911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh:  Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và […]

  view more

 • 23/07/2024

  Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 theo Thông tư 200

  CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15.: dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp. […]

  view more