Hanoi: 1900 636 585

Ho Chi Minh City: 1900 63 66 89

Danang: 023 6222 9308

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 622 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Chi phí sử dụng máy thi công Tài khoản 623 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuát chung theo thông tu 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường… phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. 1. Nguyên tắc kế toán a) […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Giá thành sản xuất Tài khoản 631 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. 1. Nguyên tắc kế toán […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Chi phí tài chính Tài khoản 635 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Chi phí bán hàng Tài khoản 641 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, […]

  view more

 • 01/03/2024

  Cách hạch toán Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã […]

  view more