Hanoi: 1900 636 585

Ho Chi Minh City: 1900 63 66 89

Danang: 023 6222 9308

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán phải thu khác – Tài khoản 138 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 138 – phải thu khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK 131, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này. 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán tạm ứng – Tài khoản 141 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 141 – Tạm ứng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán nguyên liệu, vật liệu – Tài khoản 152 theo TT 20

  Cách hạch toán Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán công cụ, dụng cụ – Tài khoản 153 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15:  Dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. 1. Nguyên […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang – TK 154 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán thành phẩm – Tài khoản 155 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 155 – thành phẩm Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài […]

  view more

 • 25/06/2024

  Cách hạch toán hàng hóa – Tài khoản 156 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 156 – hàng hóa Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho […]

  view more