Hanoi: 1900 636 585

Ho Chi Minh City: 1900 63 66 89

Danang: 023 6222 9308

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán Vay và nợ thuê tài chính Tài khoản 341 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán trái phiếu phát hành – Tài khoản 343 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15:  dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán Nhận ký quỹ, ký cược – Tài khoản 344 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả – Tài khoản 347 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 1. […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán dự phòng phải trả – Tài khoản 352 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. 1. […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tài khoản 353 Theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Tài khoản 356 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. […]

  view more

 • 20/04/2024

  Cách hạch toán Quỹ bình ổn giá Tài khoản 357 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập […]

  view more